Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Om skulen > Kvalitetsarbeid

Kvalitetsarbeid

 Handlingsplan Gjermundnes vidaregåande skole 17 -  19

Grunnlaget for handlingsplana er Oppdragsavtalen for 2017/2019 mellom fylkesutdanningssjefen og skulen.  Oppdragsavtalen er ein del av Kvalitetssystemet .  I oppdragsavtalen dagsett 04.08.2017 er det peika på følgjande :

Område som Gjermundnes spesielt må utvikle tiltak for å betre kvaliteten;

Skolen må vidareutvikle arbeidet med vurdering av skuleresultat frå Hjernen & hjertet med tydeleg involvering av personalet i evalueringsprosessen av skuleåret. Denne evalueringa vil då gje eit grunnlag for utviklingsprosessar knytt til arbeidet med skolen sine utviklingsprosjekt for framtida.  Tiltak:

 1. Hausten 2017 skal fellestid nyttast til å skulere det pedagogiske personalet med omsyn til vurdering av resultat frå Hjernen&Hjertet
 2. Resultata som vert identifisert gjennom årsmeldinga hausten 2017, vert presentert på fellesmøte og tiltaksområde vert identifisert.  Framlegg til tiltaksplan vert så utarbeida som gruppearbeid i fellestida og samordna av leiinga
 3. Vurdering av skuleresultata frå Hjernen&Hjertet databasen skal gjennomgåast avdelingsvis.  Funn på avdelingsnivå som krev at særlege tiltak vert identifisert.  Tiltaksplan vert utarbeida avdelingsvis og iverksett leia av avdelingsleiar

 

Skolen må utarbeide tiltak for å betre gjennomstrømminga på skolen slik at gjennomsnittet for alle elevar som fullfører og består opplæringa blir minst 78%.  Tiltak:

 1. Frå 1. august 2017 har Gjermundnes vgs etablert eiga avdeling for spesialpedagogikk.  Ass rektor er avdelingsleiar her.  Vi har også dette skuleåret rekruttert ny kompetanse på spesialpedagogikk.  Dette vil høgde kvaliteten på arbeidet med god oppfølging og med det  arbeidet for å auke gjennomstrømminga
 2. FYR – (yrkesretting av fellesfaga) er sentralt i å auke gjennomføringa.  Skulen har etablert strukturar for dette arbeidet, og vi har gjort oss nytte av fylkeskommunen sit tilbod om opplæring av nøkkelpersonell. Dette må følgast opp av kontaktlærar i kvar klasse.
 3. Skulen har hausten 2017 etablert eiga gruppe for elevar på Vg2 og Vg3 som har  treng størst hjelp i tilpassinga av opplæringa.  Dette for å etablere god spesialpedagogisk kompetanse rundt desse elevane. 
 4. Skulen har sterkt fokus på utarbeiding av gode individuelle opplæringsplaner for elevar som har trong for dette. 
 5. Alt pedagogisk personale ved skulen har fått høgda kompetanse i vurdering for læring gjennom arbeidet med SkoleVFL.
 6. Skulen vil skuleåret systematisere kollegarettleiing og skulevandring.  Klasseleiing, felles regelhandtering og vurdering for læring skal ha fokus .
 7. Skulen gjer seg nytte av den rike opplæringsarenaen vi har til rådvelde for å motivere til høgare gjennomføring
 8. Kontaktlærar si rolle i dette arbeidet med gjennomføring må kvalitetssikra gjennom at kontaktlærarrolla har fokus og arbeidet dei gjer vert følgd opp av leiinga.
 9. Skulen har eit nært og formalisert samarbeid med PPT Vestnes.  Som eit resultat av dette har skulen tilgang til høg helsefagleg og pedagogisk kompetanse som gjer tiltak og vurderer tiltak der det vert avdekka trong.
 10. Skulen legg stor vekt på å ha eit godt og konstruktivt samarbeid med Helsesøster og OT koordinator.  Dette er arbeid som er sentralt i å få opp gjennomføringa

 

Sjølv om mange elevar som startar på skolen har svake resultat frå ungdomsskolen har skolen ei utfordring med gje ei betre tilpassa opplæring.  Tiltak

 1. I arbeidet med å utvikle eit betre system for tilpassa opplæring har vi frå skulestart 2017 etablert ei AO gruppe.  Her samlar vi elevane som treng størst hjelp i tilpassinga av opplæringa.  Dette for å etablere god spesialpedagogisk kompetanse rundt desse.  Elevane i AO gruppa skal likevel vere tilknytt ordinære klassar, og ha noko av opplæringa i lag med elevane i denne klassen. 
 2. I tillegg til dette vil vi måtte ha assistenthjelp i dei ordinære klassane og også to lærar der vi deler elevgruppa opp i mindre einingar.

 

Det er også for mange elevar som sluttar ved skolen. Skolen må sjå på denne problemstillinga å iverksette tiltak.  Tiltak

 1. Den tilpassa opplæringa som er omtala i pkt 3 saman med FYR og arbeidet med klasseleiing og vurdering for læring er viktig for å unngå at elevar sluttar.
 2. Spesialpedagogisk team på Gjermundnes med kompetase frå PPT og helsetenesta i Vestnes kommune vil vere ein aktiv medspelar til kontaktlærarane og den enkelte lærar i hjelp til å følgje opp elevar som er potensielle sluttarar.

 

Skolen må fortsatt arbeide systematisk med klasseleiing og regelhandtering. Fleire elevar melder om arbeidsuro i klassane, ulik regelhandtering på skolen, òg mellom utdanningsprogram. Det er difor ei oppgåve å utvikle nokre grunnleggjande reglar for pedagogisk praksis, klasseleiing og reglar som skal etterlevast av heile skolemiljøet.  Tiltak:

 1. Ved Gjermundnes har vi sidan hausten 2012 arbeidd systematisk med klasseleiing. Resultat frå Elevundersøkinga har vist at skulen har hatt utfordringar på dette området. Skulen har utarbeida eigne retningslinjer klasseleiing.  Desse er å finne i «handbok for tilsette». Det er også utarbeida eige skjema som skal brukast når undervisninga vert vurdert.  Vi gjer oss nytte av kollegarettleiing i dette arbeidet.
 2. Skulen har sterkt fokus på Vurdering for læring.  Alle pedagogisk tilsette har arbeidd med SkoleVFL over 2 år. Dette er eit etterutdanningskurs som er utarbeida av Høgskulen i Lillehammer etter oppdrag frå Utdanningsdirektoratet.  Gjennom SkoleVFL har alt pedagogisk personell gjennomført ei modulbasert opplæring om Vurdering for læring.    Det vi kan hauste no er resultatet av  at alt pedagogisk personale har fått ein høgda kompetanse vurdering for læring.  Det er eit mål at dette skal føre til at organisasjonen har fått utvikla ein kultur som i auka grad er med å fremme utvikling og læring.  Storparten av dei tilsette har våren 2017 levert avslutningsoppgåve til Høgskulen i Lillehammer og fått denne godkjent.
 3. Som ei vidareføring av arbeidet med SkoleVFL vil vi skuleåret 17/18 vil vi etablere system for skulevandring og kollegarettleiing.  Denne vil ha fokus på klasseleiing, regelhandtering og  vurdering.  Målet med dette er å fremme læringa.

 

Skolen utarbeider ei handlingsplan i jamfør avtale om omorganisering for å betre strukturane ved skolen og skape betre trivsel og økt læringsutbytte for elevane. Det er viktig at alle tilsette er aktive medspelarar og involveras i skolens utviklingsarbeid.  Tiltak

 1. Vedteken organisasjonsplan inneber endringar i organisasjonsstrukturen.   Samstundes er det omfattande utskifting av personar i leiargruppa i skuleåra 16/17 og 17/18.  I tillegg vil ny ass rektor komme august 2018.   Dette gjev oss høve til å skape positiv endring i forhold til å skape betre trivsel og økt læringsutbytte for elevane
 2. Hausten 2016 vart det parallelt med at ny organisasjonsplan vart utarbeida for skulen også utarbeida  ei plan for Informasjonsflyt og lærande møter ved skulen.  Denne er styrande for arbeidet med å danne gode samhandlingsstrukturar.

 

Skolens til ein kvar tids gjeldande handlingsplan skal være publisert på heimesida til skolen og leiinga må arbeide for å skape god samhandlingsstrukturar for dei tilsette når det gjelde utvikling.  Tiltak

 1. Rektor er ansvarleg for å legge ut gjelrande handlingsplan på skulen si heimeside
 2. Hausten 2016 vart det parallelt med at ny organisasjonsplan vart utarbeida for skulen også utarbeida  ei plan for Informasjonsflyt og lærande møter ved skulen.  Denne er styrande for arbeidet med å danne gode samhandlingsstrukturar.

 

 

 • Handsama i drøftingsmøte:  18.09.2017
 • Handsama i AMU:  21.09.2017
 • Handsama i skuleutvalet  Gjermundnes vgs:   21.09.2017

Gjermundnes vgs  24.09.2017

Aadne Haarr  rektor

Kontaktpersonar

Aadne Runar Haarr Aadne Runar Haarr
Rektor
+4771282910 /
Mob. 91584305
Send e-post

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
DOCX-dokument - 58,01 kB
Handlingsplan Gjermundnes vgs 17 - 19
PDF-dokument - 405,08 kB
Plan for arbeid mot rus i skulen
PDF-dokument - 1,66 MB
Årsmelding Gjermundnes vgs 2016 - 2017
DOCX-dokument - 35,98 MB
Årsmelding Gjermundnes vgs 2017-2018
PDF-dokument - 667,86 kB