Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjermundnes VGS > Om skulen > Stall Gjermundnes

Stall Gjermundnes

Stall Gjermundnes

Stall Gjermundnes har plass til 25 hestar. Skulen har 5 skulehestar, og resten av stallplassane vert leigd ut til elevar ved skulen.  Elevane har stallvakter for alle hestane som er stalla opp.

Her på sida vil du finne:

 1. Generell orientering
 2. Stallreglar
 3. Søknadsskjema (under dokumenter)
 4. Eigenerklæringsskjema  (under dokumenter)

1.Generell orientering

Elevar ved Vg2 heste- og hovslagarfag har første prioritet for plass. Skulen har bygd opp eit godt anlegg for hest med ridehall, serviceareal og gode ute- og treningsareal i samband med stallen. Du søker plass på eige skjema som du finner til høgre under dokumenter. Normalprisen for stallplass er ca kr. 2000,00,- pr.mnd inkl. for og strø. Prisen justeres etter forplan. Stell og fòring av hestane vert organisert frå skulen si side. Hesteeigarane samarbeider om vakte etter nærare oppsett turnus.

2. Stallreglar ved Gjermundnes VGS

Stallvakt

 1. Dei oppsette stallvaktene har ansvaret for stell og tilsyn med dei hestane som er oppstalla på skulen til ei kvar tid, dersom ikkje anna er avtalt.
 2. Stallvaktene skal stå for fòring og reinhald i samsvar med dei oppsette rutinene for stallvakt, og syte for at reiskapar, fòr, strø m.m er på plass og at det er ryddig og velstelt i stallen til ei kvar tid.
 3. Stallvaktene skal føre loggbok og gje hesteeigaren og skulen beskjed dersom det er mistanke om sjukdom eller andre spesielle ting med nokon av hestane.
 4. Hesteeigaren skal etter avtale og behov stille opp ved veterinærbesøk, hovslaging m.m
 5. Det blir lagt vekt på at stallvaktene er pliktoppfyllande og tek det ansvaret dei er pålagt.

Rutiner for bruk av hestane

 1. Alle elevar ved skulen pliktar seg å vise særskild omsyn med tanke på den risiko ein har i samband med bruk av hest. Dette gjeld mellom anna bruk av bil, traktor, motorsykkel og elles åtferd som kan skremme hestane.
 2. Plassen og vegane mellom internata og undervisningsbygningane, plena og åker og eng skal ikkje nyttast til køyring og riding utan at dette er særskild avtalt.
 3. Det skal ikkje finne stad bruk av hest på Europavegen, Dersom ein må krysse europavegen skal ein vise særleg varsemd. Kryssinga skal skje i skritt eller ved at ein leier hesten.
 4. Ved all riding skal det nyttast hjelm. Ved køyring, riding, stell og handtering av hestane skal det nyttast eigna klede og fottøy som sikrar nødvendig vern.
 5. Bruk av hestane må tilpassast slik at hestane får nødvendig tid til å ete. Unntaksvis kan forskyving av fòringstider vere aktuelt.
 6. All bruk av hest må avtalast med eigaren.
 7. Trening og bruk av hest skal skje til dei tider og på stader som vert fastsett av skulen.
 8. All bruk av hest skal skje med omtanke for å unngå ulykker!
 9. Handtering av hest utanom boksen inne skal skje med grime og grimskaft. Handtering av hest utandørs skal skje med grime og grimeskaft eller hovudlag.

Skulen tek atterhald om å kunne regulere kven som får bruke hestane innan skulen sitt ansvarsområde.

Brot på dette reglementet vert vurdert opp mot skulen sitt reglement elles. For hesteeigarane kan gjentekne eller alvorlege brot på dette reglementet føre til at dei mistar stallplassen . 

Kontaktpersonar

Kjersti Anette Rypdal Vik
stallansvarlig
+4771282988 / Mob. 40227202
Send e-post

Dokument

Søknadskjema Stallplass 2018-2019
DOC-dokument - 1,45 MB
Egenerklæringskjema
DOC-dokument - 31,00 kB