Elevundersøkinga veke 48 - skuleåret 2021/2022

I Elevundersøkinga får alle elevar i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal seie si meining om læring og trivsel i skolen.

Skriv ut

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking som blir gjennomført i perioden 1. oktober – 20. desember. Gjennom å svare på undersøkinga får elevane moglegheit til å påverke eigen skolekvardag. Svara frå elevane blir brukt av skulane og skuleeeigar for å utvikle kvaliteten i opplæringa og gjere skulane betre.

Til undersøkinga har vi lagt inn obligatoriske spørsmål, men det er og mogleg for skulane å lege til nokre spørsmål ut i frå lokale behov. Spørsmål om følgjande tema er obligatoriske på hausten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Heim-skule-samarbeid
  • Støtte frå lærar
  • Vurdering for læring
  • Medverknad
  • Reglar på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Meir informasjon om undersøkinga finn de i snarvegane under: