Koronatiltak

Beredskapsplan

Utdrag nasjonal smitteveileder:

VGSTiltak
Grønt nivå
  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og normalt renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:- Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsoing og klemming)- Vanlig organisering av klasserog skolehverdag
Gult nivå
  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold 
  3. Kontaktreduserende tiltak: - Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)- Hele klasser kan ha undervisning sammen- Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper- Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig- Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner- Unngå trengsel og store samlinger
Rødt nivå
  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og forsterket renhold 
  3. Kontaktreduserende tiltak: - Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)- Ansatte bør komme til klasserommet - Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte- Unngå trengsel og store samlinger- Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

 

De tre grunnpilarane for å bremse smittespreiing er:

1. Sjuke personer skal ikke være i på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer

Når skal elever og ansatte møte på skolen?

- Når de ikke har symptomer på sykdom.
- Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
- Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt.
- Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Det er viktig at elever, foresatte og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at personer med nye symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal møte på skolen.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

- Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og elever.
- De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

Elever eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

-Det forutsettes at elever og ansatte ikke oppsøker skolen dersom de er i karantene eller isolasjon. Det er ikke skolens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Beredskapsplan Gjermundnes vgs

Dei lokale tiltaka bygger på Nasjonal rettleiar, og er eit supplement til denne. Ved tvil gjeld nasjonal rettleiar.

Generelt:

- Sjuke personar skal ikkje vere på skulen
- Hald avstand og unngå fysisk kontakt med andre
- Unngå å samlast i større grupper
- Vask hendene ofte og grundig med såpe og vatn, bruk også handdesinfeksjon.  Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved våte eller synleg skitne hender.  Bruk såpe og vatn!
- Hostehygiene:  bruk armkroken eller papirtørkle
- Godt reinhald: Covid-19 virus fjernes enkelt ved manuell reingjering med vann og vanlege reingjeringsmidlar. 

Særskilte retningslinjer for praktiske øvingar (gult og raudt nivå):

- Gruppestorleik i praksisøvingane er uendra.
- Det er som hovudregel ikkje trong for særleg verneutstyr  for å ivareta smittevernet.
- I den grad det er mogleg skal personleg reiskap og utstyr nyttast.  Der det det ikkje er mogleg skal utstyret reingjerast etter bruk.
- På traktorar og Avant skal det utførast punktvask på alle de glatte overflater førar har vore i kontakt med slik som ratt, girspake, alle handtak og setebelte. Lærar ser til at utstyr for dette er tilgjengeleg.

Vaskepunkt tilrettelagt for praktiske øvingar:

- Toalett hagehuskjellaren
- Toalett kyllingverkstad 
- Vask ved skogverkstad
- Vask i fjøsklasserommet (fjøskontoret for tilsette)
- Toalett i ridehallen
- Toalett ved fjøskontoret
- Toalett i gartneriet

Særskilte retningslinjer ved bruk av skulens bilar og minibuss til transport av faste undervisningsgrupper (gult og raudt nivå):

Ved raudt nivå skal bussane skal berre fyllast opp til 50% av kapasitet, og det skal vere eit ledig sete mellom kvar passasjer. Ved gult nivå:  ingen særskilte avstandskrav følg generelle retningslinjer.

Etter kvar persontransport skal det utførast punktvask på alle de glatte overflater passasjer og sjåfør har vært i kontakt med slik som ratt, girspake, alle handtak og setebelte.  Kvar buss skal ha utstyr for dette.   

Særskilte retningslinjer for matsal/kantine (gult og raudt nivå):

Matsal/kantine:

- Hald avstand og føl merkinga på golvet
- Det vert utarbeida eigen plan for matpause der gruppene vert fordelt med eigne tider for lunsj
- Vask hendene før du går inn på matsalen/kantina
- Tal stolar er redusert for å sikre at elevar og tilsette held avstand
- Mikro, brødristar og toastjarn vert teke vekk
- Følg elles oppslag i matsalen for korleis du går fram

Sal av mat:

- Det vert noko reduksjon i tilbodet
- Det vert laga til porsjonspakkar der det er tenleg. 
- Kjøkkenpersonalet vil servere bufeet og middag
- Betaling: kontaktlaus betaling slik som vipps og tæpping

Oppfølging av sårbare elevar:

- Skulen sitt ressursteam har regelmessige møter og driv fram samarbeidet mellom skule, helsestasjon, PPT, barnevern og andre kommunale tenester

- Ressursteamet legg planer for oppfølging av elevar med mykje fråvære eller med andre risikofaktorar for å falle ut av utdanningsløpet.

Særskilte retningslinjer for internatet:

Frå Utdanningsdirektoratet sin rettleiar om internat:

- På internatet er det viktig å forsterke hygienetiltak og avgrense kontakt mellom elevene. Generelle råd for hygiene, reinhold og redusert fysisk kontakt gjeld.
- Ved gult og rødt nivå bør det vurderes om antall elever per rom og per toalett/bad kan begrenses. I størst mulig grad bør elevene deles inn i faste grupper som deler samme bad/toalett og andre fellesfasiliteter. Gruppene bør i minst mulig grad blandes med hverandre
- Ved felles kantine eller matsal, bør antall som spiser samtidig begrenses for å redusere kontakt mellom elever og ansatte. Antall personer som oppholder seg samtidig i felles oppholdsrom bør begrenses.

Tiltak Gjermundnes (gult og raudt nivå):

- Elevane skal berre bruke toalett på eige rom, dusjen i eigen gang og felleskjøkkenet tilhøyrande denne gangen. 
- Elevane vil ha tilgang til vask med såpe på alle toalett, internatkjøkken og matsal
- Det vil bli plassert ut desinfeksjonssprit ved inngangsdørene på internatet  
- Fellesrom i kjellaren på begge internata vert stengt
- Elevane skal vaske eige toalett kvar dag.  Tilsette vaskar dusjane kvar dag
- Elevane skal i hovudsak opphalde seg innanfor gruppa kvar gang utgjer
- Personar som ikkje bur eller arbeider på internatet har ikkje tilgjenge i perioden med særskild smittevern.

Sjuke elevar:

-Elever som blir sjuke, skal reise heim og bli heime en dag etter at symptoma er vekke.
- Ved heimreise skal ein forsøke å unngå bruk av offentleg transport.  Føresette vert kontakta for avtale om transport
- Sjuke elever som ikkje får reist heim vert isolert i rom i 2. etasjen internat B
- Vert du sjuk - meld frå til ein tilsett som så varslar sin næraste overordna.
- Får nokon påvist covid-19 er kommunelegen ansvarleg for vidare oppfølging.
- Elevar og tilsette i karantene skal ikkje opphalde seg på internatet.

Reaksjon ved brot på retningslinjene i smitteveiledaren :

- Dersom nokon bevisst bryt retningslinjene i nasjonal- og lokal smitteveiledar slik at andre si helse vert trua, vil den det gjeld måtte reise heim for å få opplæring i digital form derifrå.
-Meld frå til ein tilsett som så varslar sin næraste overordna.
- Rektor tek avgjersla om dette skulle bli aktuelt med heimsending.

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt