Vg3 Landbruk

Undervisningen for landbruk inneholder:

Allsidig agronomkompetanse

Grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i landbruksbedrift
Samspill mellom biologien, naturen og mennesket
Kompetanse om økologisk og konvensjonell drift
Kunnskap om etablering av nye næringsmuligheter
Sammenhenger mellom bærekraftig forvaltning og økonomisk utbytte
Mulighet for økt selvstendighet gjennom praktiske arbeidsoppgaver
Kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver
Drift av skolens gårdsbruk i perioder under kyndig veiledning
Agronomens arbeidsfelt kan være selvstendig næringsdrivende i egen landbruksbedirft eller profesjonell arbeidstaker innen gårdsarbeid 

Skriv ut